portalwindykacja.pl - windykacja należności
pasek menulogowanierejestracja  jak działamyregulaminpomockontaktpartnerzykoniec paska
ostatnio zgłoszone należności:
WINDYKACJA: Czelatyce - 5.053,65 zł       WINDYKACJA: Smolno - 3.200,00 zł       WINDYKACJA: Hermanowa - 30.327,75 zł       WINDYKACJA: Smolec - 36.900,00 zł       WINDYKACJA: Opole - 2.829,00 zł       SPRZEDAŻ: ICOM Sp. z o.o. - Lublin - 14.143,60 zł       SPRZEDAŻ: Systemy Informatyczne Warszawa Sp. z o.o. - Warszawa - 30.442,50 zł       SPRZEDAŻ: DAN-KAT - Pępowo - 10.000,00 zł       SPRZEDAŻ: osoba fizyczna - Ruda Ślaska - 390.000,00 zł       SPRZEDAŻ: TECH-MARK PPH-U Emil Lewicki - Radom - 27.287,00 zł      
windykacja  odszkodowanie  kupno / sprzedaż wierzytelności  usługi prawne  detektywi  monitoring należności  mediacje  raporty handlowe  faktoring  forfaiting   ubezpieczenie należności
 
nie czekaj odzyskaj swoje pieniądzegiełda wierzytelności
93.723.376,48 zł
- suma zgłoszonych wierzytelności

807.939
- razy odwiedzono portalwindykacja.pl
 
wykorzystaj nas
ptaszekbezpłatna rejestracja oraz konto
ptaszekbezpłatne zgłoszenie wierzytelności
ptaszekbezpłatna opinia windykatora
ptaszekbezpłatna opinia prawnika
tryby odzyskiwania wierzytelności
jak działa portalwindykacja.pl
ptaszekinformacje dla przyszłych użytkowników
ptaszekjak działamy
ptaszekwarto wiedzieć
ptaszekna skróty
 
 
 
 
prezentznacznikkalkulator odsetek ustawowychznacznikmonitoring zgłaszanych wierzytelności
znaczniknewsletterznacznikaktualności
znaczniksłownik wierzycielaznacznikartykuły
  
 
 
 

... wierzytelności, windykacja, należności, cesja wierzytelności, firma windykacyjna, giełda wierzytelności, skup długów, windykator

a co to ?
jeśli nie wiesz - korzystaj ze słownika terminów branżowych

 
 
 
słownik pojęć branżowych
 

bankructwo

- brak możliwości uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli. Bankructwo przedsiębiorstwa może być przyczyną wszczęcia postępowania upadłościowego.

cesja należności

- przelew wierzytelności - przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela /zbywcy, cedenta/ do majątku osoby trzeciej /nabywcy, cesjonariusza/ na podstawie umowy zawartej między tymi osobami. Przedmiotem cesji może być każda należność, o ile nie sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania.

dług

- pieniężne lub rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela w znaczeniu ekonomicznym zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi różnica w czasie pomiędzy momentem zaistnienia obowiązku zapłaty, a momentem jego zrealizowania.

hipoteka

- forma zabezpieczenia wierzytelności, polegająca na ustanowieniu rzeczowego prawa na nieruchomości dłużnika na rzecz wierzyciela w postaci aktu notarialnego wpisanego do księgi wieczystej. Wierzyciel w przypadku nie wywiązania się dłużnika ze zobowiązania ma prawo do zaspokojenia swojego roszczenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na zmianę właściciela przedmiotowej nieruchomości.

klauzula wykonalności

- urzędowy akt sądu stwierdzający, że dany dokument jest tytułem egzekucyjnym. Potwierdzenie wykonalność orzeczenia sądu.

kompensata

- sposób umorzenia należności wzajemnych w sytuacji, gdy dwa podmioty są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. Każda ze stron może wówczas potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony. Na skutek kompensaty obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

mediacje

- dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej - mediatora. Mediacje różnią się od rozstrzygnięć instytucjonalnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony sporu.

monitoring należności

- zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych mających wpływ na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, to również stała kontrola należności danej bazy kontrahentów; przypominanie im o konieczności dokonania zapłaty należności, których termin jeszcze nie upłynął.

należność

- uprawnienie do otrzymania w określonym terminie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od dłużnika.

przedawnienie

- instytucja prawa cywilnego określająca skutki prawne, będące następstwem niewykonywania uprawnień przez wskazany w ustawie okres czasu; przedawnienie odnosi się wyłącznie do cywilnoprawnych roszczeń majątkowych; przedawnione roszczenie nie wygasa, lecz nie będzie mogło być zrealizowane w oparciu o przymus państwowy.

poręczyciel wekslowy

- /avalista/ - osoba trzecia, która poręcza (gwarantuje) swoim podpisem na wekslu zapłatę sumy wekslowej przez dłużnika wekslowego.

termin płatności

- dzień spłaty zobowiązania albo okres między dniem powstania a dniem wymagalności należności.

windykacja

- łac. vindicatio - dochodzenie roszczeń. Dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

windykacja polubowna

- monitorowanie dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności. Windykacja zdalna /np. telefoniczna, listowa/ oraz windykacja terenowa /osobista/.

windykację sądowa

- uzyskanie opatrzonego tytułem wykonawczym tytułu egzekucyjnego /wyroku sądowego, nakazu zapłaty/ przeciwko dłużnikowi.

windykacja komorniczna i pokomorniczna

- windykacja obejmuje pełną obs windykacja ługę kontaktów z komornikiem /np. wskazanie przeprowadzenie egzekucji z konkretnego majątku dłużnika, nadzór nad przebiegiem egzekucji/, także poszukiwanie ukrytego majątku dłużnika odpowiedniego do zaspokojenia roszczenia.

windykacja karna

- windykacja obejmuje prowadzenie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi w przedmiocie kryminalnego uszczuplenia majątku podlegającego egzekucji, powołania na bazie tegoż majątku nowego podmiotu gospodarczego, udaremnienia wyroku sądu lub równie często na wcześniejszym etapie powstawania wierzytelności oszustwa na szkodę wierzyciela.

wierzytelności

- uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika.

zobowiązanie

- stosunek prawny pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem. Pieniężne lub rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela.

więcej naptaszeksłownik wierzyciela
 
 
Copyrights © portalwindykacja.pl - Wszelkie prawa zastrzeżonemapa serwisu    reklamy    współpraca / kontakt    polityka prywatności    linki
 
windykacja  wierzytelności  odszkodowanie  należności  długi  windykacja  wierzytelności  odszkodowanie  należności  długi  windykacja  wierzytelności  odszkodowanie  należności  długi