ostatnio zgłoszone należności:
WINDYKACJA: OPALENICA - 23.911,20 zł       WINDYKACJA: BUSZKOWO - 5.548,47 zł       WINDYKACJA: WARSZAWA - 285,55 zł       WINDYKACJA: WARSZAWA - 4.051,30 zł       WINDYKACJA: CIESZYN - 5.629,55 zł       SPRZEDAŻ: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jędrzejek Piotr Jędrzejek - Piątnica - 44.909,75 zł       SPRZEDAŻ: osoba fizyczna - Pępowo - 27.000,00 zł       SPRZEDAŻ: osoba fizyczna - Stażów - 80.000,00 zł       SPRZEDAŻ: Interbau - Gorzów Wielkopolski - 41.333,78 zł       SPRZEDAŻ: Firma Flakowski Bartłomiej - Toruń - 10.919,38 zł      
windykacja  odszkodowanie  kupno / sprzedaż wierzytelności  usługi prawne  detektywi  monitoring należności  mediacje  raporty handlowe  faktoring  forfaiting   ubezpieczenie należności

Giełda Wierzytelności

nie czekaj odzyskaj swoje pieniądze
giełda wierzytelności
101.431.468,10 zł
- suma zgłoszonych wierzytelności

872.856
- razy odwiedzono portalwindykacja.pl

... wierzytelności, windykacja, należności, cesja wierzytelności, firma windykacyjna, giełda wierzytelności, skup długów, windykator

a co to ?
jeśli nie wiesz - korzystaj ze słownika terminów branżowych

słownik pojęć branżowych

bankructwo

- brak możliwości uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli. Bankructwo przedsiębiorstwa może być przyczyną wszczęcia postępowania upadłościowego.

cesja należności

- przelew wierzytelności - przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela /zbywcy, cedenta/ do majątku osoby trzeciej /nabywcy, cesjonariusza/ na podstawie umowy zawartej między tymi osobami. Przedmiotem cesji może być każda należność, o ile nie sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania.

dług

- pieniężne lub rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela w znaczeniu ekonomicznym zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi różnica w czasie pomiędzy momentem zaistnienia obowiązku zapłaty, a momentem jego zrealizowania.

hipoteka

- forma zabezpieczenia wierzytelności, polegająca na ustanowieniu rzeczowego prawa na nieruchomości dłużnika na rzecz wierzyciela w postaci aktu notarialnego wpisanego do księgi wieczystej. Wierzyciel w przypadku nie wywiązania się dłużnika ze zobowiązania ma prawo do zaspokojenia swojego roszczenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na zmianę właściciela przedmiotowej nieruchomości.

klauzula wykonalności

- urzędowy akt sądu stwierdzający, że dany dokument jest tytułem egzekucyjnym. Potwierdzenie wykonalność orzeczenia sądu.

kompensata

- sposób umorzenia należności wzajemnych w sytuacji, gdy dwa podmioty są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. Każda ze stron może wówczas potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony. Na skutek kompensaty obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

mediacje

- dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej - mediatora. Mediacje różnią się od rozstrzygnięć instytucjonalnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony sporu.

monitoring należności

- zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych mających wpływ na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, to również stała kontrola należności danej bazy kontrahentów; przypominanie im o konieczności dokonania zapłaty należności, których termin jeszcze nie upłynął.

należność

- uprawnienie do otrzymania w określonym terminie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od dłużnika.

przedawnienie

- instytucja prawa cywilnego określająca skutki prawne, będące następstwem niewykonywania uprawnień przez wskazany w ustawie okres czasu; przedawnienie odnosi się wyłącznie do cywilnoprawnych roszczeń majątkowych; przedawnione roszczenie nie wygasa, lecz nie będzie mogło być zrealizowane w oparciu o przymus państwowy.

poręczyciel wekslowy

- /avalista/ - osoba trzecia, która poręcza (gwarantuje) swoim podpisem na wekslu zapłatę sumy wekslowej przez dłużnika wekslowego.

termin płatności

- dzień spłaty zobowiązania albo okres między dniem powstania a dniem wymagalności należności.

windykacja

- łac. vindicatio - dochodzenie roszczeń. Dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

windykacja polubowna

- monitorowanie dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności. Windykacja zdalna /np. telefoniczna, listowa/ oraz windykacja terenowa /osobista/.

windykację sądowa

- uzyskanie opatrzonego tytułem wykonawczym tytułu egzekucyjnego /wyroku sądowego, nakazu zapłaty/ przeciwko dłużnikowi.

windykacja komorniczna i pokomorniczna

- windykacja obejmuje pełną obsługę kontaktów z komornikiem /np. wskazanie przeprowadzenie egzekucji z konkretnego majątku dłużnika, nadzór nad przebiegiem egzekucji/, także poszukiwanie ukrytego majątku dłużnika odpowiedniego do zaspokojenia roszczenia.

windykacja karna

- windykacja obejmuje prowadzenie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi w przedmiocie kryminalnego uszczuplenia majątku podlegającego egzekucji, powołania na bazie tegoż majątku nowego podmiotu gospodarczego, udaremnienia wyroku sądu lub równie często na wcześniejszym etapie powstawania wierzytelności oszustwa na szkodę wierzyciela.

wierzytelności

- uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika.

zobowiązanie

- stosunek prawny pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem. Pieniężne lub rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela.

windykacja  wierzytelności  odszkodowanie  należności  długi  windykacja  wierzytelności  odszkodowanie  należności  długi  windykacja  wierzytelności  odszkodowanie  należności  długi