prasówka

Jest wiele sposobów na odzyskanie długu

Odzyskiwanie spłaty należności w terminie jest niestety coraz częściej fikcją. Przedsiębiorcy stają przed problemem...

Zwrot ku przeszłości

Faktoring jest dobrym przykładem na świadome planowane unikanie kłopotów finansowych związanych z brakiem płynności firmy.

Najskuteczniejsze sposoby na odzyskanie długu

Najprostszym i podstawowym działaniem, które może wykonać każdy przedsiębiorca jest weryfikacja odbiorcy.

Skuteczne formy zabezpieczenia transakcji

Prawo polskie oferuje przedsiębiorcom różne możliwości zabezpieczania ich roszczeń oraz ochronę przed nieuczciwymi partnerami handlowymi.

Nowe rozwiązania w odzyskiwaniu należności

Windykacja należności, jak każdy inny proces, ulega ciągłym zmianom. W celu zwiększenia skuteczności oraz optymalizacji kosztowej procesu wprowadzane są nowe rozwiązania ...

Zapotrzebowanie na windykację

Kryzys gospodarczy zawsze przekłada się na wzrost liczby niespłacanych kredytów oraz innych zobowiązań o charakterze majątkowym.

Zysk z długu

Obecnie funkcjonowanie każdej nowoczesnej firmy obciążone jest dużym czynnikiem ryzyka. Ma na to wpływ nie tylko obecna sytuacja panująca na rynku, ale także wszelkierelacje z kontrahentami.

Liczy się renoma naszego partnera

Wybierając firmę faktoringową, należy brać pod uwagę wiarygodność partnera, czyli firmę z odpowiednią pozycją i renomą na rynku, kierując się zasadą, że dobra opinia firmy to suma opinii zadowolonych klientów.

Pozycja wierzyciela będzie mocniejsza?

Są szanse na szybsze i tańsze odzyskiwanie długu zabezpieczonego gwarancją bankową, gwarancją ubezpieczeniową, akredytywą bankową lub poręczeniem banku.

Znaczenie monitoringu należności

Monitoring należności to jedno z kluczowych narzędzi w procesie zarządzania wierzytelności. Jego waga wzrasta jeszcze bardziej w czasie kryzysu

Faktoring. A co na to prawo?

Prawo w Polsce nie określa faktoringu jako czynności bankowej, stąd też nie jest wymagane zezwolenie prezesa NBP. Faktorzy nie muszą z tego tytułu również uzyskiwać zezwoleń ze strony Komisji Nadzoru Finansowego

Najważniejszy jest wynik ekonomiczny

Sprzedaż wierzytelności wielu menedżerom wydaje się wyjściem ostatecznym. W biznesie najważniejszy jest jednak wynik ekonomiczny.

Ministerstwo Sprawiedliwości zamieni sądy gospodarcze w wydziały sądów powszechnych

Zamiast wciąż majstrować przy przepisach, trzeba przeprowadzić systemową reformę prawa.

W jaki sposób powinny być prawidłowo ustalane terminy przedawnienia roszczeń

Po jakim czasie przedawniają się roszczenia w stosunkach cywilnoprawnych podmiotu gospodarczego z osobami niebędącymi przedsiębiorcami?

Jak uzyskać dokument znajdujący się u przeciwnika procesowego

Czy można uzyskać dokument niezbędny z punktu widzenia procesu, który znajduje się u przeciwnika lub osoby trzeciej, którzy odmawiają jego wydania?

Firmy wolą bankructwo niż układ z wierzycielami

Aż 4/5 postępowań upadłościowych zmierza do likwidacji przedsiębiorstwa. Dzięki upadłości firmy rozpoczynają nową działalność, zachowując dochody.

Jakiego rodzaju ograniczenia prawne obowiązują w obrocie wierzytelnościami

Generalnie ujęta zasada wywodząca się z prawa cywilnego i handlowego dopuszcza obrót
wszelkiego rodzaju wierzytelnościami.

Postępowanie egzekucyjne: Swobodny wybór komornika będzie fikcją

Złożenie przez wierzyciela wniosku o egzekucję długu może spotkać się z odmową komornika,jeżeli działa on w innym rewirze.

Wierzyciel będzie mógł zabezpieczyć kilka wierzytelności jedną hipoteką

Nie będzie już podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną. Wierzyciel będzie mógł
zabezpieczyć kilka wierzytelności jedną hipoteką lub podstawić nową wierzytelność w miejsce dotychczas zabezpieczonej.

Firma sama może uznać należność za nieściągalną

Przedsiębiorca może ująć w kosztach nieściągalną wierzytelność, o ile prawidłowo ją udokumentuje. Zarówno przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują możliwość rozliczenia takich wierzytelności, których przedsiębiorcy nie mogą odzyskać od swoich kontrahentów.

Kiedy przedawniają się roszczenia w przypadku kontraktów międzynarodowych

Jakie zasady przedawnienia stosować w przypadku międzynarodowej sprzedaży towarów?

Wierzyciele mogą sięgnąć po majątek rodziny prezesa

Jeżeli dziedziczący przyjmą spadek z dobrodziejstwem inwentarza, komornik może egzekwować dług także z ich własnego majątku.

Przedsiębiorca z zawieszoną działalnością może przyjmować zaległe należności

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności w okresie od 30 dni do 24 miesięcy. Czy zasadą jest, że w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej?

W jaki sposób wierzyciel może chronić swoje interesy przed nieuczciwym dłużnikiem

Jakie działania może podjąć wierzyciel, gdy jego dłużnik wyzbywa się majątku?

Wierzyciele łatwiej odzyskają pieniądze. Ogłoszenia o licytacjach nieruchomości pojawią się w internecie

Najemca lub dzierżawca, który zapłaci z góry czynsz za nieruchomość zajętą potem za długi właściciela, będzie musiał zapłacić go ponownie - tym razem komornikowi.

W jaki sposób wierzyciel może przejąć licytowaną nieruchomość

Wierzyciel może wnieść do komornika sądowego o wyegzekwowanie swojej należności z nieruchomości dłużnika

Wierzyciel musi wykazać, że dłużnik celowo pozbywa się majątku

Wierzyciel, który planuje podważyć wyzbywanie się majątku przez dłużnika, musi wykazać, że w ten sposób dłużnik chciał nie dopuścić do ściągnięcia długu z tego majątku - wynika z wyroku Sądu Najwyższego.

Komornik zablokuje konto dłużnika przez internet

Dłużnikom bojącym się komornika ma być trudniej wyjąć pieniądze z banku. Egzekucja będzie bowiem prowadzona przez internet, a więc szybsza.

E-komornik usprawni wykonywanie wyroków

Zatory w egzekwowaniu zasądzonych roszczeń najszybciej zlikwiduje informatyzacja kancelarii komorniczych i elektroniczna obsługa postępowań egzekucyjnych.

Wierzyciel odzyska dług od nabywcy spadku

Spadkobierca, który przyjął obciążony długami spadek, może sprzedać go albo przekazać umową darowizny nawet obcej osobie.

Jak można sprawdzić mienie dłużnika

Gdy zalegający z płatnościami nie reaguje na wezwania, a do uregulowania należności nie zmusi go nawet prawomocny wyrok sądu, wierzyciel powinien powierzyć odzyskanie pieniędzy komornikowi

Jak taniej odzyskać zaległe należności

Aby odzyskać zaległe należności, przedsiębiorca składa pozew do sądu lub korzysta z usług windykacyjnych. Drugie wyjście może być tańsze.