regulamin funkcjonowania i korzystania z serwisu portalwindykacja.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania i funkcjonowania portalwindykacja.pl.
 2. Portal portalwindykacja.pl jest ogólnodostępnym serwisem ogłoszeniowym prowadzonym przez Krajowy Rejestr Faktur Sp. z o.o. z siedzibą 50-001 Wrocław, ul. Gwarna 15 lok 4a , zwana dalej KRF.
 3. Portal portalwindykacja.pl przeznaczony jest dla użytkowników zainteresowanych odzyskaniem przysługujących im należności /w relacji pomiędzy przedsiębiorcami/.
 4. Podstawa prawna funkcjonowania portalu portalwindykacja.pl - art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz.U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami, - art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
§ 2 DEFINICJE
 1. Regulamin - niniejszy regulamin
 2. Administrator - Krajowy Rejestr Faktur Sp. z o.o. z siedzibą 50-001 Wrocław, ul. Gwarna 15 lok 4a
 3. Serwis - portal internetowy portalwindykacja.pl.
 4. Portal - portal internetowy portalwindykacja.pl.
 5. Użytkownik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie portalwindykacja.pl.
 6. Wierzyciel - użytkownik zarejestrowany posiadający wierzytelność, w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 7. Wierzytelność - przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego, udokumentowana w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
  • rachunkiem spełniającym wymogi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • fakturą VAT spełniającą wymogi ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług lub rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej,
  • prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
  • orzeczeniem sądu polubownego lub aktem notarialnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.
 8. Dłużnik - osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której ciąży obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz wierzyciela.
 9. Dług - ciążący na dłużniku obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego, udokumentowany w szczególności:
  • rachunkiem wystawionym zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych,
  • fakturą VAT wystawioną zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, lub zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur,
  • prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
  • orzeczeniem sądu polubownego, którego wykonalność została stwierdzona orzeczeniem sądu powszechnego,
  • pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.
 10. Konto użytkownika - dostęp do serwisu umożliwiający zarządzanie użytkownikowi zarejestrowanemu zgłoszonymi wierzytelnościami oraz korzystanie z dodatkowych funkcji serwisu.
 11. Partner - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173, poz 1807) zajmujący się obsługą wierzytelności lub usługami pokrewnymi. Statut partnera uzyskuje z chwilą zawarcia umowy i rejestracji.
 12. Gość - niezarejestrowany użytkownik portalu.
§ 3 REGULAMIN
 1. Regulamin niniejszy jest wzorcem umowy określonym w art. 384 ß 1 Kodeksu Cywilnego, który wraz z umowami dotyczącymi poszczególnych zarejestrowanych użytkowników serwisu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa ujmuje prawa i obowiązki użytkowników serwisu oraz administratora w zakresie funkcjonowania i korzystania z serwisu.
 2. Regulamin znajduje się w siedzibie administratora, udostępniony jest również na stronach serwisu w sposób umożliwiający sporządzenie jego kopii fizycznej i elektronicznej, a także przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, co stanowi spełnienie wymogów art. 384 ß 3 Kodeksu Cywilnego.
§ 4 REJESTRACJA
 1. Rejestracja oznacza zawarcie umowy na korzystanie z usług portalu pomiędzy administratorem, a rejestrującym się użytkownikiem.
 2. Rejestracja wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu. W rozumieniu art. 60 Kodeksu Cywilnego akceptacja regulaminu jest traktowana jako oświadczenie woli, zgodnie z którym użytkownik serwisu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Rejestracja jest bezpłatna i jest warunkiem umożliwiającym zamieszczanie w serwisie wierzytelności, zarządzania nimi oraz korzystania z innych usług portalu.
 4. Rejestracji może dokonać jedynie użytkownik osobiście. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji może dokonać tylko osoba, która jest umocowana do składania oświadczeń woli w imieniu tejże osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 5. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie, w sposób wymagany przez administratora portalu.
 6. Od chwili rejestracji użytkownik zarejestrowany związany jest postanowieniami niniejszego regulaminu.
 7. Poprzez dokonanie rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie umieszczonych w serwisie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Rejestrujący się użytkownik zobowiązany jest podać wszelkie wymagane przez administratora dane zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy, według swej najlepszej wiedzy, a w razie ich zmiany niezwłocznie uaktualnić je.
 9. W razie podania danych nieaktualnych, w szczególności uniemożliwiających administratorowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator zawiadamia użytkownika o konieczności podania aktualnych danych. Nie podanie przez użytkownika aktualnych danych w terminie 7 dni od zawiadomienia, powoduje usunięcie danej wierzytelności z portalu oraz usunięcie wszelkich danych osobowych podanych przez użytkownika ze zbioru danych osobowych.
 10. Użytkownik podając dane dłużnika przyjmuje na siebie obowiązek sprawdzenia aktualności danych dłużnika.
 11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczenie przez siebie wszelkich danych na portalu.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne / cywilne, karne lub administracyjne / wynikłe z podania przez użytkownika danych nieprawdziwych lub danych nieaktualnych.
 13. Użytkownik zobowiązuje się przejąć na siebie ewentualne roszczenia skierowane do administratora portalu wynikające z naruszenia dóbr osobistych dłużnika na skutek umieszczenia przez użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych.
 14. Administrator ma prawo w każdej chwili zażądać od użytkownika uwiarygodnienia danych podanych w trakcie rejestracji, jak również danych dotyczących wierzytelności i dłużnika, poprzez przesłanie elektronicznej kopii dokumentów / co najmniej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną / potwierdzających te dane. Do czasu uwiarygodnienia danych administrator ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz tego użytkownika.
 15. W przypadku powzięcia przez administratora uzasadnionych wątpliwości, co do poprawności umieszczonych w trakcie rejestracji informacji, użytkownik zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia umieszczonych danych w terminie 3 dni od zawiadomienia pod rygorem usunięcia wszelkich zamieszczonych przez niego danych osobowych w portalu.
 16. Niewywiązanie się użytkownika z warunków o których mowa w ust. 14 i ust. 15 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym w wezwaniu, uprawnia administratora do zawieszenia świadczenia usług na rzecz użytkownika, jak również do rozwiązania z nim umowy i usunięcia jego konta z portalu, bez jakichkolwiek ujemnych konsekwencji prawnych i finansowych dla administratora.
 17. Po pozytywnym zakończeniu rejestracji użytkownikowi zostaje utworzone konto użytkownika, do którego dostęp jest możliwy po uprzednim zalogowaniu w serwisie przy użyciu hasła i loginu przesłanego przez administratora na podany przez użytkownika w czasie rejestracji adres email.
 18. Użytkownik może w każdym czasie modyfikować znajdujące się w koncie użytkownika dane osobowe, co odpowiada postanowieniom art. 24 i art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 5 WYREJESTROWANIE
 1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy pomiędzy nim, a administratorem / wyrejestrowanie /.
 2. W terminie 14 dni od zakończenia procedury rejestracyjnej, użytkownik może odstąpić od umowy, bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej.
 3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 użytkownik może w każdym czasie dokonać wyrejestrowania, składając w tym celu stosowne oświadczenie woli w formach wskazanych w ust. 4.
 4. W celu wyrejestrowania należy wysłać dyspozycję wyrejestrowania na adres e-mail portal@portawindykacja.pl. Oświadczenie nie zawierające danych umożliwiających identyfikację użytkownika administrator portalu pozostawia bez dalszego biegu.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji wyrejestrowania lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, administrator usuwa użytkownika z bazy zarejestrowanych użytkowników oraz usuwa jego dane osobowe, chyba, że użytkownik zalega z uregulowaniem jakichkolwiek opłat na rzecz administratora.
§ 6 ZASADY DZIAŁANIA PORTALU
 1. Portal portalwindykacja.pl jest portalem ogólnodostępnym o charakterze ogłoszeniowym.
 2. Portal umożliwia jego zarejestroowanym użytkownikom zamieszczanie informacji o przysługujących im należnościach w celu ich odzyskania lub sprzedaży.
 3. Zgłoszenia wierzytelności przeznaczonych do windykacji lub sprzedaży, zgłoszenie zapytania ofertowego jest bezpłatne.
 4. Dostęp do zamieszczonych na portalu ogłoszeń jest bezpłatny.
 5. Portal nie pobiera żadnych opłat od użytkownika za pośrednictwo w zwindykowaniu, sprzedaży, kupnie, zgłoszonych wierzytelności lub udzielenie odpowiedzi na zapytania ofertowe.
 6. Zgłoszenie wierzytelności będzie opublikowane na portalu po ich wstępnym zweryfikowaniu w terminie do 3 dni / 72 godziny / roboczych od moment ich zgłoszenia.
 7. Zgłoszenia wierzytelności / windykacja, sprzedaż / użytkowników będą publikowane bezpłatnie przez okres 30 dni kalendarzowych.
 8. Zapytania ofertowe będą przekazywane partnerom portalu niezwłocznie po ich zgłoszeniu.
 9. Każdy użytkownik otrzyma możliwość przedłużenia okresu publikacji zgłoszenia oraz możliwość promowania zgłoszonej wierzytelności.
 10. Przedłużenie publikacji zgłoszonej wierzytelności na ogólnodostępnych stronach portalu będzie możliwe po dokonaniu opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 11. Zamieszczenie oferty kupna wierzytelności jest odpłatne.
 12. Oferty kupna należności będą publikowane zgodnie z opłaconym czasem publikowania
 13. O możliwościach przedłużenia publikacji zgłoszonej wierzytelności użytkownik zostanie poinformowany stosowną informacją przesyłaną na podany przez użytkownika w czasie rejestracji adres email z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 14. Administrator portalu może bez podania przyczyny odmówić Użytkownikowi umieszczenia zgłoszenia wierzytelności lub zapytania na portalwindykacja.pl.
 15. Wysokość opłat za usługi płatne portalu określone są w Cenniku Usług, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu i dostępny jest pod linkiem http://www.portalwindykacja.pl/oplaty/
 16. Opłaty wnoszone są na podstawie faktury pro forma, po otrzymaniu opłaty na wskazane przez administratora konto, użytkownik otrzyma stosowną fakturę VAT.
 17. Wszelkie płatne usługi portalu wykonywane są po dokonaniu przez użytkownika stosownych opłat.
 18. Administrator portalu, po opublikowaniu zgłoszenia wierzytelności, na zlecenie użytkownika może wysłać dłużnikowi powiadomienie o umieszczeniu wierzytelności na portalu.
 19. Usługa powiadomienia dłużnika jest płatna, opłaty naliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 20. Użytkownik za pośrednictwem portalu może wysłać dłużnikowi stosowne wezwanie do zapłaty.
 21. Wezwanie do zapłaty dłużnika za pośrednictwem portalu jest usługą płatną, opłaty naliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 22. Użytkownik może wskazać określone podmioty do stałego monitorowania przez portal. W przypadku pojawienia się na portalu oferty sprzedaży wierzytelności, w której jako zobowiązany występuje wskazany podmiot, użytkownik otrzyma informację o tym fakcie na wskazany przy rejestracji adres e-mail.
 23. Usługa monitorowania należności jest płatna, a opłaty naliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.
§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Administrator portalu zapewnia, że użytkownikom portalu przysługuje prawo dostępu i poprawienia danych osobowych udostępnionych administratorowi. Prawo to realizuje się przez opcję aktualizacja danych na koncie użytkownika.
 2. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników, partnerów portalu oraz dłużników użytkowników portalu za istnienie i jakość zamieszczonych na portalu wierzytelności.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników i partnerów portalu za czasowe zawieszenie upubliczniania informacji o wierzytelnościach w przypadkach opisanych w niniejszym regulaminie.
 4. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników i partnerów portalu za czasową brak możliwości korzystania z usług portalu, jeżeli brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od administratora / w szczególności awaria systemu, awaria sieci teleinformatycznej itp. /, bądź zależnych, lecz koniecznych dla prawidłowego działania portalu.
 5. Użytkownik przejmuje wszelkie zobowiązania, jakie zostałyby skierowane przeciwko administratorowi portalu z tytułu naruszenia dóbr osobistych dłużnika użytkownika w związku z zamieszczeniem nieprawdziwych danych dotyczących samego dłużnika, bądź jego długu.
 6. Administrator portalu nie odpowiada za wady prawne zamieszczonych przez użytkowników ogłoszeń.
 7. Administrator portalu nie odpowiada za poziom i efekty usług świadczonych przez partnerów portalu.
 8. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkowników i partnerów portalu informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu, ani za konsekwencje decyzji podjętych na ich podstawie.
 9. Zgodnie z art. 24 i art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator portalu zapewnia dłużnikowi prawo dostępu i poprawienia danych osobowych zamieszczonych w części zawierającej ogólnodostępne informacje o wierzytelności. Administrator prawo dostępu realizuje poprzez umożliwienie swobodnego dostępu do części zawierającej informacje o wierzytelności. Prawo poprawienia danych administrator portalu realizuje poprzez prawo złożenia wniosku do administratora portalu z żądaniem ich poprawienia. O złożeniu żądania administrator portalu powiadamia niezwłocznie użytkownika portalu. Brak ustosunkowania się użytkownika portalu do żądania w terminie 3 dni uprawnia administratora portalu do poprawienia danych zgodnie z żądaniem dłużnika lub do usunięcia zgłoszonej wierzytelności. W razie uznania przez użytkownika portalu żądania dłużnika, administrator portalu niezwłocznie poprawia dane osobowe dłużnika, chyba, że użytkownik portalu uczynił do samodzielnie. W razie odmowy użytkownika portalu poprawienia danych zgodnie z żądaniem dłużnika, administrator portalu może zawiesić publikację danej wierzytelności.
 10. W przypadku złożenia przez dłużnika umotywowanego sprzeciwu wobec zamieszczonej informacji o jego długu z żądaniem zaprzestania przetwarzania jego danych, administrator portalu zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych osobowych albo bez zbędnej zwłoki przekazuje żądanie Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, który wydaje stosowną decyzję. W przypadku, gdy żądanie nie spełnia warunków formalnych, tj. nie ma charakteru pisemnego bądź nie jest umotywowane, administrator pozostawia je bez rozpoznania.
 11. żądania dłużnika winne być przedstawione w formie pisemnej z podaniem pełnych danych teleadresowych dłużnika i zawierać określenie danych, których zmiany lub usunięcia dłużnik się domaga oraz zawierać uzasadnienie.
 12. Do wszelkich żądań dłużnik zobowiązany jest dołączyć kopie dokumentów wskazujących na zasadność żądania, a w przypadku żądania usunięcia danych, kopie dokumentów wskazujących na nieistnienie wierzytelności. Brak kopii powyższych dokumentów oraz brak czytelnego podpisu dłużnika spowoduje pozostawienie żądania bez odpowiedzi.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia zgłoszenia wierzytelności w przypadku zbycia wierzytelności lub jej wygaśnięcia, nie później jednak niż w terminie trzech dni od daty dokonania czynności prowadzącej do zaspokojenia wierzytelności lub jej wygaśnięcia.
 14. Administrator może w każdej chwili, również bez uprzedniego poinformowania i bez podania przyczyny usunąć ogłoszenie o wierzytelności.
§ 8 REKLAMACJE
 1. Reklamacje składa się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres portal@portalwindykacja.pl lub w formie listu poleconego wysłanego na adres Krajowy Rejestr Faktur Sp. z o.o., 50-001 Wrocław, ul. Gwarna 15 lok 4a
 2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała następujące dane:
  • adres poczty elektronicznej lub adres użytkownika, na który użytkownik chce otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację,
  • zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację /w tym wskazanie czego reklamacja dotyczy/.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie doręczenia są skuteczne w rozumieniu niniejszego regulaminu, jeżeli nastąpiły na adres poczty elektronicznej / adres e-mail / wskazany podczas rejestracji przez użytkownika lub partnera portalu .
 2. Użytkownik oświadcza, że uprawnia administratora portalu do przesyłania na podany podczas rejestracji adres e-mail informacji handlowych o nowych ofertach i promocjach związanych z usługami świadczonymi przez administratora portalu oraz podmioty z nim współpracujące.
 3. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkowników lub partnerów portalu jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa i o ich ujawnienie zwrócą się do administratora portalu upoważnione do tego organy lub instytucje publiczne.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. W wypadku sporów, sądem wyłącznie właściwym do ich rozpoznania / gdy drugą stroną jest podmiot posiadający status przedsiębiorcy/ jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej lub Sąd Okręgowy we Wrocławiu. W przypadku użytkownika nie posiadającego takiego statusu sąd właściwości ogólnej.
 7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy użytkownikiem, a administratorem jest zawsze prawo polskie.
 8. Administratorowi portalu przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 9. Użytkownik zostanie poinformowany o każdorazowej zmianie regulaminu poprzez przesłanie powiadomienia o zmianie regulaminu na adres poczty elektronicznej użytkownika wskazany podczas rejestracji.
 10. W przypadku gdy użytkownik nie zaakceptuje zmiany regulaminu ma prawo zrezygnowania z usług portalu.
 11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.